MoMo-malli

MoMo –malli on toiminnan viitekehys hankkeessa. Mallissa kuvataan toiminnan periaatteet ja keskeiset käsitteet. Keskiössä on oppiminen, joka säteilee kaikille kehille yksilöstä verkostoon.

Toiminnan periaatteista keskeisin on dialogin treenaaminen. Kouluilla se vaatii rakenteiden pohdintaa, jotta työyhteisössä löytyy aikaa dialogille ja sen myötä riittävän yhteisen ymmärryksen muodostamiselle. Kun yhteisö opettelee uutta yhteisöllistä toimintatapaa, se vaatii aikaa, toistoja ja usein myös ulkoista tukea. Yhteisön oppiminen on prosessiluonteista, jossa vuorottelevat käytännön kokeilut, teorian lukeminen sekä yhteinen reflektointi.

MoMo –mallissa kaiken ytimenä on oppiminen. On tärkeää luoda oppimiselle myönteistä ilmapiiriä kaikissa tilanteissa niin lasten, nuorten, koulun aikuisten kuin verkoston toimijoiden kesken. Arvostava, aitoa osallisuutta tukeva ja erilaisuutta hyödyntävä toiminta tukee yhteisön oppimista. Vain turvallinen mieli voi oppia.

Yhteisöllisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan käsitteitä on yhdistetty MoMo –mallissa neljään lohkoon. Jos koulussa halutaan lähteä ratkomaan esimerkiksi sitoutumisen pulmaa, lähdetään valmennuksissa tutkimaan, mitkä asiat sitoutumista tuottavat. Onko koululla olemassa yhteisesti muotoiltuja arvoja ja toiminnan tavoitteita kohti visiota? Onko sitoutumista tuottavaa aitoa osallisuutta ja sisäisen motivaation mahdollistavaa riittävää autonomiaa, yhdessä tekemistä ja onko osaaminen vaatimuksiin nähden tasapainossa? MoMo –mallin käsitteet ohjaavat valmentamista, mutta jokainen koulu lähtee hankkeen avulla ratkomaan koulun omaa muutostavoitetta. MoMo-malli on tiimivalmentajien työkalu.